AÖF EDEBİYAT ELEŞTİRİ 3.ÜNİTE SORULARI

ELEŞTİRİ TARİHİ 3. ÜNİTE SORULARI 1.Aşağıdakilerde hangisi edebiyatın çerçevesinin çizilmesi konusunda ilk akla gelen sorulardan biri değildir? A. edebiyat nedir, neyi ele almalıdır. B. dilin ve dolayısıyla edebiyatın temel noksanları ve problemleri nelerdir. C. toplum hayatında edebiyatın işlevi nedir. D. yeni türler veya türlerin kendi içindeki zorunlu değişiklikler edebiyatı nasıl etkileyecektir. E. edebiyat eleştirmeni nasıl olmalıdır. Cvp:E 2.Türk edebiyatında başta dil olmak üzere, edebî türlerin, şekillerin, temaların, şahsiyetlerin tartışılması, Batılı anlamda bir eleştiri anlayışının ortaya çıkması, daha çok ............’tan sonra olmuştur ? A. 2. Meşrutiyet B. Servet-i Fünun C. Fecr-i Ati D. Tanzimat E. 2. Abdülhamid Cvp:D 3. Şinasi’nin Türk edebiyatına getirdiği en büyük değişiklik aşağıdakilerden hangisidir? A. dil anlayışı B. hece ölçüsü C. üslup anlayışı D. aruz vezni E. noktalama işaretleri Cvp:A 4.Aşağıdakilerin hangisinde Şinası’nın çıkardığı gazeteler bir arada verilmiştir? A. Vatan-Sabah B. Tasvir-i Efkar-Ceride-i Havadis C. Tercüman-ı Ahval-Tasvir-i Efkar D. Tercüman-ı Ahval-Ceride-i Havadis E. Ceride-i Havadis-Radikal Cvp:C 5.Yeni Türk nesri kiminle başlamıştır? A. Namık Kemal B. Şinasi C. Ziya Paşa D. Abdükhak Hamit Tarhan E. Recaizade Mahmut Ekrem Cvp:B 6.1864 yılında ............. ile ............. gazeteleri arasında geçen ilk büyük dil tartışması “Şinasi’nin dili” çerçevesinde başladı? A. Ayine-i Vatan-Takvim-i Vekayi B. Tasvir-i Efkar-Takvim-i Vekayi C. Tercüman-ı Ahval-Tasvir-i Efkar D. Tercüman-ı Ahval-Ceride-i Havadis E. Ruzname-i Ceride-i Havadis-Tasvir-i Efkar Cvp:E 7.Aşağıdakilerden hangisi Şinasi’nin sade bir dil kullanmasıyla alay eden Ruzname yazarıdır? A.Tevfik Bey B. Saim Bey C. Sait Bey D. Nazım Bey E. Agah Efendi Cvp:C 8. “Mesele-i mebhûsetün anha” adıyla da bilinen tartışma aşağıdakilerden hangisidir? A. kafiye göz için mi, kulak için mi tartışması B. hece vezni-aruz vezni tartışması C. üslup tartışması D. Şinasi’nin dili tartışması E. sade dil-ağdalı dil tartışması Cvp:D 9.Tanzimat sonrası Türk edebiyatında edebiyat kavramını, yeni bir yaklaşımla ilk defa ele alıp tanımlayan kişi kimdir? A. Namık Kemal B. Ziya Paşa C. Şinasi D. Recaizade Mahmut Ekrem E. Muallim Naci Cvp:C 10.Aşağıdakilerden hangisi Şinasi’nin dostu Fatin Efendi’nin tezkiresini yeniden yayınlama düşüncesi üzerine dikkat etmesini önerdiği noktalardan biri değildir? A. Tezkireye çeşitli edebî konularla ilgili bazı açıklamalar konulmalı, B. Yüksek rütbeli kimselerin biyografilerine yer verilirken abartılı hüküm ve ifadeler kullanılmalı, C. Her şairin şöhret kazandığı alandaki nitelikleri ile topluma yapmış olduğu hizmetlere de yer verilmeli, D. Eğer intihal (aşırma) tespit edilmişse hangi şair olursa olsun bu durum açıklanmalı, E. Tezkire ifade ve anlam yanlışlıkları yönünden de düzeltilmeli. Cvp:B (Yüksek rütbeli kimselerin biyografilerine yer verilirken abartılı hüküm ve ifadelerden kaçınılmalı) 11. Namık Kemal’i, edebiyat tarihimizin ilk “münekkidi”(eleştirmeni) olarak kabul eden kimdir? A. Mehmet Akif Ersoy B. Ahmet Haşim C. Yahya Kemal D. Abdülhak Hamit E. Muallim Naci Cvp:A 12. Ahmet Hamdi Tanpınar’dan ilham alarak Namık Kemal’in eleştirilerini üç ana madde altında toplayan kimdir? A. Ömer Faruk Akün B. Abdullah Uçman C. Önder Göçgün D. B. Ercilasun E. E. Sazyek Cvp:B 13. 1. divan edebiyatının eleştirisi 2. halk edebiyatının eleştirisi 3. eskiden tamamen farklı yeni bir edebiyat kurma arzusu 4. yeni edebi türlerin müdafaası Yukarıdaki verilenlerden hangileri Abdullah Uçman’ın, Ahmet Hamdi Tanpınar’dan ilham alarak Namık Kemal’in eleştirilerini sınıflandırdığı maddelerdir? A. 1-2 B. 1-3-4 C. 1-4 D. 1-2-3 E. 1-2-4 Cvp:B 14. “Türk edebiyat ve fikir hayatında dil ve edebiyatın problemlerini ilk ve en geniş” olarak ele alan, yol açıcı edebiyatçımız ve eleştirmenimiz kimdir? A. Şinasi B. Abdülhak Hamit C. Namık Kemal D. Ziya Paşa E. Muallim Naci Cvp:C 15.Namık Kemal, edebiyatı halkı aydınlatmanın bir aracı olarak görür. Aşağıdakilerden hangisi Ona göre, halkı aydınlatacak edebiyatın nasıl olması gerektiğini ifade etmez? A. gerçeğe, tabiata ve akla uygun olmalı B. mübalağadan kaçınıp fikri geliştirici bir özellik taşımalı, C. yazıldığı gibi okunmamalı, D. tatsız söz sanatlarından arınmalı, E. yeni türleri ifade edecek güç ve kuvvete ulaşmalı Cvp:C (yazıldığı gibi okunmalı) 16.Namık Kemal’in “Lisân-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazâtı Şâmildir”(1866) adlı makalesi hangi gazetede yayımlanmıştır? A. Tercüman-ı Ahval B. Ceride-i Havadis C. Tasvir-i Efkar D. Tercüman-ı Hakikat E. Ayine-i Vatan Cvp:C 17.-Magosa’da kaleme alınan bu eser, Ziya Paşa’nın Harâbât adıyla yayınladığı üç ciltlik antolojisinin birinci cildini ve bilhassa mukaddime bölümünü eleştirmek için yazılmıştır. -Eserin yazılış amacı Ziya Paşa’ya karşı bir tavır almak değil, onun edebiyatla ilgili görüşlerinin yanlışlığını ortaya koymaktır. -Namık Kemal, Ziya Paşa’nın bu eserde eskiyi diriltmeye çalıştığını oysa asıl yapılması gerekenin edebiyatın yenileşmesine ve gelişmesine katkı sağlamak olduğunu söyler. Yukarıda bahsi geçen eser aşağıdakilerden hangisidir? A. Lisân-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazâtı Şamildir B. Tahrib-i Harâbât C. Takîb D. Bahâr-ı Dâniş Mukaddimesi E. Tahkir-i Harâbât Cvp:B 18.Namık Kemal’in hangi eserleri Ziya Paşa’nın üç ciltlik Harabat adlı antolojisinin dil,üslup ve içerik yönünden eleştirildiği eserlerdir? A. Tahrib-i Harabat-Takib-i Harabat B. Takib-İntibah Mukaddimesi C. İntibah Mukaddimesi-Renan Müdafaanamesi D. Renan Müdafaanamesi-Mukaddime-i Celal E. Tahrib-i Harabat-İntibah Mukaddimesi Cvp:A 19. .............’ün değerlendirmesine göre, “N. Kemal’in Tahrib-i Harâbât ve Takîb’de tenkit ettiği yalnız Ziya Paşa’nın Harâbât’ı değil türlü kusurlarıyla divan şiiridir? A. Ömer Faruk Akün B. Abdullah Uçman C. Önder Göçgün D. B. Ercilasun E. H. Sazyek Cvp:A 20.Namık Kemal’in aşağıdaki eserlerinden hangisi Magosa’da yazılmamıştır? A. Takib B. İrfan Paşa Mektubu C. Bahar-ı Daniş Mukaddimesi D. Mes-Prison Muahezenamesi E. Renan Müdafaanamesi Cvp:E (Midilli’de yazılmıştır.) 21. Eserinin “önsöz”ünde; Namık Kemal’in de mensubu bulunduğu yeni edebiyatçıları “nev-resîdegân” yani “yeni yetişmeler” şeklinde hafife alıp ve bazı sitemlerde bulunan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Ziya Paşa B. İrfan Paşa C. Muallim Naci D. Abdülhak Hamit E. Celal Paşa Cvp:B 22.Namık Kemal’in aşağıdaki eserlerinden hangisinin amacı eski şiiri yermektir? A. Mukaddime-i Celal B. Renan Müdafaanamesi C. İrfan Paşa Mektubu D. Mes-Prison Muahezenamesi E. Renan Müdafaanamesi Cvp:C 23.Bahar-ı Daniş Mukaddimesi: Magosa’da yazılan bu yazı, Hindli şeyh İnâyetullah Kanbu’nun ........ dilinde kaleme aldığı Bahar-ı Dâniş adlı eserinin Namık Kemal tarafından yapılan Türkçe çevirisinin “önsöz”üdür. Yazar bu “önsöz”de İran edebiyatının Türk edebiyatı üzerindeki etkisini tahlil ve tenkit eder. Namık Kemal, burada Doğu edebiyatlarından ve özellikle İran’dan Türkçe’ye çevrilen eserler hakkında değerlendirmeler yapar? A. Arap B. Fars C. Hindoloji D. Urdu E. Sinoloji Cvp:D 24.-Namık Kemal bu yazısında, Avrupa edebiyatına uymak ve onu taklit etmek zorunda olduğumuza vurgu yapar. -Yazıda ayrıca romantik kelimesi üzerinde de duran Kemal, daha sonra ana hatlarıyla Shakespeare, Walter Scott, Schiller, Lord Bayron, Victor Hugo ve Alfred de Musset gibi Batı’nın önde gelen yazarları hakkında kısa bilgiler verir. Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A. İntibah Mukaddimesi B. İrfan Paşa Mektubu C. Bahar-ı Daniş Mukaddimesi D. Mes-Prison Muahezenamesi E. Renan Müdafaanamesi Cvp:A 25.-İtalyan şairi Silvio Pellico’nun iç savaş sırasındaki hapishane hatıralarından oluşur. -Kemal, Türkçe’ye çevirisini öğrencilerinden biri olan Recaizâde Mahmut Ekrem’in yaptığı bu eserle kendi hayatı arasında bazı benzerlikler bulur. -Kemal de o sırada vatanı için Magosa’da hapisteydi. -Eleştirileri iki yönlüydü: Birinci kısım, öğrencisi Recaizâde Mahmut Ekrem’in tercüme ederken kullandığı dilin tenkidine ayrılmıştır. İkinci kısımda şair Silvio Pellico’nun hapisteki duyguları ile kendisinin sürgün duyguları karşılaştırılır. Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A. İntibah Mukaddimesi B. İrfan Paşa Mektubu C. Bahar-ı Daniş Mukaddimesi D. Mes-Prison Muahezenamesi E. Renan Müdafaanamesi Cvp:D 26.Namık Kemal aşağıdaki eleştiri yazılarından hangisini Midilli’de yazmıştır? A. Takib B. İrfan Paşa Mektubu C. Bahar-ı Daniş Mukaddimesi D. Mes-Prison Muahezenamesi E. Renan Müdafaanamesi Cvp:E 27.Namık Kemal’in hangi eleştiri yazısı önce isimsiz olarak “Midilli Mutasarrıfı Kemal Bey Hazretlerinin Bir Makaleleridir” başlığıyla neşredilmiştir? A. Mukaddime-i Celal B. Renan Müdafaanamesi C. İrfan Paşa Mektubu D. Mes-Prison Muahezenamesi E. Renan Müdafaanamesi Cvp:A 28. Ömer Faruk Akün’ün ifadesiyle; Namık Kemal’in; “bütün yazıları içinde edebiyata dair görüşlerini en geniş ölçüde açıklayan eseri” aşağıdakilerden hangisidir? A. Mes-Prison Muahezenamesi B. Renan Müdafaanamesi C. İrfan Paşa Mektubu D. Mukaddime-i Celal E. Renan Müdafaanamesi Cvp:D 29. Victor Hugo’nun Cromwell Önsözü’nden esinlenerek yazıldığı iddia edilen ve dokuz alt bölümden oluşan edebî eleştiri aşağıdakilerden hangisidir? A. Mes-Prison Muahezenamesi B. Mukaddime-i Celal C. İrfan Paşa Mektubu D. Renan Müdafaanamesi E. Renan Müdafaanamesi Cvp:B 30.Aşağıdakilerden hangisi Mukaddime-i Celal’in genel bir yaklaşımda değerlendirildiği ana başlıklardan biri değildir? A. Eski edebiyatın hayal dünyasına yöneltilen eleştiriler B. Gazete ve gazetecilik faaliyetlerine yönelik değerlendirmeler C. Eğitim D. Sanat E. Siyasi Makale, Roman ve Tiyatro Cvp:D (İmla) 31. Namık Kemal’in bütün bu görüşlerini özetleyen anahtar ifade “...........” (yeni tarz) kavramıdır. Namık Kemal’e göre bütün yeniliklerin ve değişimlerin zemininde bu algı vardır? A. tarz-ı cedîd B. nev-residegan C. edebiyat-ı sahiha D. edebiyat-ı hakikiye E. na-mevzun Cvp:A 32. “Bir milletin konuşan gücü edebiyatsa, edebiyat varlığının canlı sözcüsü de tiyatrodur. Tiyatro düşüncenin hayallerine vicdan, vicdanın yüceliğine can, canın duygularına dil verir.” sözleri kime aittir? A. Şinasi B. Namık Kemal C. Ziya Paşa D. Recaizade Mahmut Ekrem E. Abdülhak Hamit Tarhan Cvp:B 33. Şiir ve İnşâ makalesinde divan edebiyatını reddedip bizim gerçek edebiyatımızın halk edebiyatı olduğunu söyleyerek edebiyatımızda âdeta ihtilâl yapan ..........., daha sonra Harâbat Mukaddimesi’nde kapılarını eski edebiyata tekrar açarak tezada düşer ve Namık Kemal’in çok ciddi tenkitlerine muhatap olur? A. Şinasi B. Namık Kemal C. Ziya Paşa D. Recaizade Mahmut Ekrem E. Abdülhak Hamit Tarhan Cvp:C 34.Ziya Paşa’nın Türk halk şiirini yüceltip Divan şiirini yerdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir? A. Zafername B. Eşar-ı Ziya C. Şiir ve İnşa D. Harabat Mukaddimesi E. Defter-i Amal Cvp:C 35.Ziya Paşa’nın Halk edebiyatını reddedip Divan şiirini yücelttiği eseri aşağıdakilerden hangisidir? A. Zafername B. Eşar-ı Ziya C. Şiir ve İnşa D. Harabat Mukaddimesi E. Defter-i Amal Cvp:D 36.Ziya Paşa’nın hangi eseri Batı dilleri ve edebiyatları karşısındaki tutumunu göstermektedir? A. Harabat Mukaddimesi B. Eşar-ı Ziya C. Şiir ve İnşa D. Emile E. Defter-i Amal Cvp:A 37.Ziya Paşa’nın 1868 yılında Londra’da Hürriyet Gazetesinde yayımlanan eseri aşağıdakilerden hangisidir? A. Harabat Mukaddimesi B. Eşar-ı Ziya C. Şiir ve İnşa D. Emile E. Defter-i Amal Cvp:C 38. Şahsî ve siyasî eleştirilerini dışarıda tutarsak Ziya Paşa’nın edebî eleştirilerini dile getirdiği iki önemli yazısı aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? A. Şiir ve İnşa-Eşar-ı Ziya B. Zafername-Şiir ve İnşa C. Şiir ve İnşa Makalesi-Harabat Mukaddimesi D. Harabat Mukaddimesi-Defter-i Amal E. Emile- Harabat Mukaddimesi Cvp:C 39.Aşağıdakilerden hangisi Şiir ve İnşa Makalesi’nin temel özelliklerinden biri değildir? A. Gerçek/asıl Türk şiiri divan şiiri değil, Halk şiirimizdir. B. Necati ve Bâkî’nin gazelleri, Nedim ve Vâsıf’ın şarkıları iran şiirini taklit yoluyla yazıldığından Osmanlı şiirine dahil edilemez, “melez şiir” kategorisine girer. C. Gerçek/asıl şiirimiz taşra halkı ile İstanbul ahalisi arasında bulunan şairlerin “nâ-mevzûn” diye beğenmedikleri “avâm” şarkıları, yine taşralarda ve çöğür şairleri arasında deyiş, üçleme ve kayabaşı denilen nazımlardır. D. Gerçek/asıl inşâmız (nesrimiz) ise Kamus mütercimi ve Muhbir Gazetesi tarafından kullanılan “şive-i kitabet”tir. E. Şiir ve İnşâ Makalesi, Belçika’da Hürriyet Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Cvp:E (Londra’da yayımlanmıştır.) 40.-Ziya Paşa’nın 1874 yılında İstanbul’da bastırdığı eserinin Mukaddeme kısmının Tanzimat dönemi eleştiri metinleri içinde ayrı bir önemi vardır. -Bu mukaddime ayrıca modern anlamda ilk Türk edebiyat tarihi olarak kabul edilmesi bakımından da mühimdir. Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A. Harabat Mukaddimesi B. Bahar-ı Daniş Mukaddimesi C. Şiir ve İnşa D. İntibah Mukaddimesi E. Mukaddime-i Celal Cvp:A 41. Ziya Paşa’nın Divan edebiyatına yaklaşımı Avrupa’dan dönüşüne kadar olumsuzdur. Fakat Avrupa dönüşünden sonra bu görüşleri Divan edebiyatı lehine değişir. Halk şiiri artık onun gözünde “..............” gibidir? A. lahâk/köpek havlaması B. nehâk/eşek anırması C. nahâk/öküz böğürmesi D. lahâk/eşek anırması E. nehâk/öküz böğürmesi Cvp:B 42. Ziya Paşa’nın ........ tercümesinin “önsöz”ünde anlattığı çocukluk hatıralarında (Defter-i Âmâl/Yapılan İşlerin Yazıldığı Defter) onun başlangıçta lalası İsmail Ağa’nın da etkisiyle Halk şiiriyle ilgilendiğini Aşık Kerem ve Aşık Ömer gibi Halk ozanlarını okuduğunu biliyoruz. Fakat hayatının daha sonraki dönemlerinde bu Halk edebiyatı ilgisi Divan edebiyatıyla yer değiştirmeye başlar. Daha sonra, Vehbî ve Vâsıf gibi şairleri öne çıkaran Ziya Paşa, zamanla bizim asıl şiirimizin Divan şiiri olduğu fikrini benimser? A. Defter-i Âmâl B. Harabat Mukaddimesi C. Emile D. Şiir ve İnşa E. Zafername Cvp:C 43.Aşağıdakilerden hangisi Ziya Paşa’nın Batı dilleri ve edebiyatları karşındaki tutumuyla ilgili bir bilgi değildir? A. Ziya Paşa dünyayı ve dünyadaki gelişmeleri doğru anlamak için Batı dillerini öğrenmek gerektiğini düşünür. B. Bu bahse olumsuz bakanları tutuculukla suçlar. C. Her anlamda Batı’dan yararlanmanın bir yolunun da bu dillerden tercüme yapmaktan geçtiğini ekler. D. Ziya Paşa’ya göre her milletin kendine mahsus özellikleri vardır, bu temel nitelikleri olumsuz etkileyecek “taklit”ten ise ısrarla kaçınmak gerekir. E. Racine ile Lamartine Nef’î gibi kaside yazabileceği gibi Senâî ile Ferezdak da Moliere gibi tiyatro yazabilir. Cvp:E (Racine ile Lamartine Nef’î gibi kaside yazamayacağı gibi Senâî ile Ferezdak da Moliere gibi tiyatro yazamaz) 44. Batı kültür ve edebiyatının önemine ve onlardan yararlanmaya sıcak bakan Ziya Paşa, .........’inde de belirttiği gibi bunu yaparken kendi özümüzden asla kopmamamız gerektiğini söyler? A. Terci-i Bend B. Emile C. Terkib-i Bend D. Defret-i Âmâl E. Zafername Cvp:C 45.Ziya Paşa hangi eserinde asıl şiirimizin taşra halkı ile İstanbul ahalisi arasında bulunan, şairlerin “nâ-mevzûn” diye beğenmedikleri “avâm” şarkıları ile yine taşralarda ve çöğür şairleri arasında “deyiş”, “üçleme” ve “kayabaşı” denilen nazımlar olduğunu vurgular? A. Defter-i Âmâl B. Harabat Mukaddimesi C. Emile D. Şiir ve İnşa E. Zafername Cvp:D

Hiç yorum yok: